top of page

درمورد من

Legal Consultant
سحر کاکاوند ابراهیمی و دکتر سروش کاکاوند، بنیانگذاران Seen Consultations Medical, ADR, and Legal Services, LLC، گره های خود را بر خود و پیشرفت های خود محکم می کنند. آنها عاشق زندگی کردن، کمک به دیگران هستند و از دویدن گرفته تا دوچرخه سواری یا نواختن موسیقی ایرانی لذت می برند.
bottom of page